Autolab
From the Control screen the Autolab system can keep track of and control the samplers to be in operation, how often to take samples, it should be reference samples for storage or samples will be returning in the grain flow. This Auto Lab has 12 samplers and one alalyse instrument.


Fra kontrollskjermen til Autolabsystemet kan du ha oversikt over og kontrollere hvilke prøvetakere som skal være i drift,

hvor ofte de skal ta prøver, om det skal tas referanseprøver for lagring eller om prøvene skal tilbake i kornstrømmen.

Dette Autolabsystemet har 12 prøvetakere og ett alalyseapparat.

Point sampler mounted on Redler taking samples directly in the grain flow.

Punktprøvetaker montert på      redler tar prøvene direkte i kornstrømmen.

Screen shot shows the measurement data from 3 samplers in the grain dryer. We see the last measurement and the average of the batch and the development
Sampler mounted in the grain dryer reaches 1.5 meters into the innermost sampling point. This takes samples of up to four sample points simultaneously for the best average.

Prøvetaker montert i korntørke rekker  1,5 meter inn i tørka med innerste prøvetakerpunkt. Denne tar prøver på inntil fire prøvepunkter samtidig for et best mulig gjennomsnitt.

This shows the measurement results continuously.
We use the Perten AM5200 for analyzes. This device measures humidity, hectolitre weight and temperature. Other analyzers are also available.

Vi bruker Perten AM5200 til analysene. Dette apparatet måler vannprosent, hektolitervekt og temperatur. Andre analyseapparater kan også leveres.

All external pipes are insulated to prevent condensation and temperature variations inside the pipe.
The measurement data is converted to Excel format and presented in an easily understandable way.

Måledataene konverteres til Excelformat og presenteres på en lett forståelig måte.

The control unit

Skjermdump viser måledata fra 3 prøvetakere i kontørke. Vi ser siste måling og gjennomsnitt av gjeldende batch og utviklingen i grafen oppe i bildet.

Her vises måleresultatene fortløpende.

Alle utvendige rør blir isolert for å forhindre kondens og temperatursvingninger inni røret.

Styreskapet

Our simplest sampling system in the mini series with one sampling point.

Vårt enkleste prøvetakersystem i miniserien med ett prøvetakerpunkt.

Our largest sampling system in the mini series with four sampling points.

Vårt største prøvetakersystem i miniserien med fire prøvetakerpunkter.

Sampling system mounted on Redler for loading of boats

Enkelt prøvetakersystem montert på redler for utlasting til båt.

Complete Autolab. This is a suggestion for a complete Autolab with some of the opportunities available.  All sampling and Autolabsystemer is scalable.

Komplett Autolab.

Dette er et forslag til et komplett

autolab med noen av

mulighetene som finnes.


Alle prøvetaker- og Autolabsystemer er utbyggbare.